Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chính phủ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Lĩnh vực: Thể dục - Thể thao.

  • 07/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 167 lần

File đính kèm

  • Tải về Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
  • Tải về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật thể dục, thể thao
  • Tải về Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao
  • Tải về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thể dục, thể thao

Nội dung

Chi tiết tài liệu xin xem tại file đính kèm.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: