Đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chính phủ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài chính. Lĩnh vực: Tài chính.

  • 08/05/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 661 lần

File đính kèm

  • Tải về Tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định
  • Tải về KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  • Tải về Đề cương dự thảo Nghị định
  • Tải về BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 51, NGHỊ ĐỊNH 04
  • Tải về BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP, NGHỊ ĐINH 04/2014/NĐ-CP

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn tự in/đặt in và việc khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. Dự thảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp khác có liên quan đến việc in hóa đơn tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/05/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: