Dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường.

  • 17/04/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 1756 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thông tư quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Số:      /2017/TT-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017

THÔNG TƯ

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm việc đăng ký, khai và tiếp nhận hồ sơ; thực hiện xử lý và trả kết quả; quản lý và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thực hiện thủ tục hành chính qua phương thức trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Hệ thống dịch vụ công trực tuyến) là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ dvctt.monre.gov.vn.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến bao gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận và xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. Hệ thống được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: