Đề nghị xây dựng luật Chứng khoán (sửa đổi)

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài chính. Lĩnh vực: Tài chính.

  • 07/03/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 535 lần

File đính kèm

  • Tải về Tờ trình Đề nghị xây dựng luật chứng khoán (sửa đổi)
  • Tải về Báo cáo tổng kết thi hành luật Chứng khoán
  • Tải về Báo cáo đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng dự án luật Chứng khoán (sửa đổi)

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay Bộ Tài chính đang lập dự thảo đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. Nội dung được đề nghị sửa đổi, bổ sung dự kiến sẽ có tác động trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động liên quan tới lĩnh vực chứng khoán và đầu tư chứng khoán với các chính sách quan trọng như:

(i) Chính sách về cơ quan quản lý nhà nước: Bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, xác minh vi phạm;

(ii) Chính sách về hàng hóa trên thị trường chứng khoán: Sửa đổi các quy định về chào bán chứng khoán; sửa đổi quy định về công ty đại chúng;

(iii) Chính sách về thị trường giao dịch chứng khoán: Tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán Việt Nam, mở rộng sản phẩm, phương thức giao dịch; quy định cụ thể về thị trường chứng khoán phái sinh, bổ sung công ty chứng khoán vào cơ chế giám sát giao dịch;

(iv) Chính sách về Trung tâm Lưu ký chứng khoán: quy định về mô hình hoạt động của Trung tâm; về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Trung tâm;

(v) Chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam: quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của các công ty đại chúng làm cơ sở mở cửa thị trường;

(vi) Chính sách về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: quy định về cơ chế, phương thức, nội dung, trách nhiệm công bố thông tin của công ty đại chúng;   

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo: Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 10/02/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: