Tài liệu phục vụ cuộc họp Tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Luật Dân số

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Y tế. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Y tế. Lĩnh vực: Y tế.

  • 17/01/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 580 lần

File đính kèm

Nội dung

Tài liệu phục vụ cuộc họp Tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Luật Dân số

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: