Tài liệu phục vụ họp Tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Luật máu và tế bào gốc

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Y tế. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Y tế. Lĩnh vực: Y tế.

  • 17/01/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 487 lần

File đính kèm

Nội dung

Tài liệu phục vụ họp Tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Luật máu và tế bào gốc

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: